احکام روزه | ahkām-e rūze(فقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 1896)


احکام اهل الاخره | ahkām-u ahl-il-āxara(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الاحکام الجزئیه | al-aḥkām-ul juz’īya(هیئت)

مغربی ، یحیی بن محمد، - 685 قمری
maqrebī, yahyā ebn-e mohammad ( - 1287)


البارع فی احکام النجوم | al-bāri‘ fī aḥkām-in nujūm(هیئت)

شیبانی ، علی بن ابی الرجال ، - 407 ؟ قمری
šeybānī, ‘alī ebn-e ab-er-rejāl (- 1017)


البارع فی احکام النجوم | al-bāri‘ fī aḥkām-in nujūm(هیئت)

شیبانی ، علی بن ابی الرجال ، - 407 ؟ قمری
šeybānī, ‘alī ebn-e ab-er-rejāl (- 1017)


احکام الموالید | aḥkām-ul-mawālīd(اختربینی)

مغربی ، یحیی بن محمد، - 685 قمری
maqrebī, yahyā ebn-e mohammad ( - 1287)


شرح قواعد الاحکام (ارث ) | š.-u qawā‘id-il-aḥkām (irṯ)(فقه)

؟ کرکی عاملی ، حسین بن حسن ، - 1001 قمری
karakī ‘āmelī, hoseyn ebn-e hasan (- 1593)


وجیزه الاحکام (ترجمه ) | wajīza-tul aḥkām (t.)(فقه)

خراسانی ، محمد باقر بن ابراهیم ، ق 13 قمری
xorāsānī, mohammad bāqer ebn-e ebrāhīm( - 19c)


نفحات الالهام لتسدید قواعد الاحکام | nafaḥāt-ul ilhām li-tasdīd-i qawā‘id-il aḥkām(فقه)

برغانی ، عبدالحسین بن علی ، ق 13 قمری
baraqānī, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ‘alī(- 19c)


حاشیه قواعد الاحکام | ḥāšīyat-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)