زاد المسافرین | zād-ol mosāferīn(آداب و سنن)

شریف شیرازی ، احمد، ق 12 قمری
šarīf šīrāzī, ahmad (- 18c)


زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


تذکره المسافرین | tazkerat-ol mosāferīn(سفرنامه)

سبزواری ، محمد ابراهیم بن عبدالوهاب ، ق 14 قمری
sabzevārī, mohammad ebrāhīm ebn-e ‘abd-ol-vahhāb (- 20c)


زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


هدیه المسافر = هدایه المسافرین | hedyat-ol mosāfer = hedāyat-ul mosāferīn(فقه)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636 - 1710)


زاد المسافر = شفیق الناظرین و رفیق المسافرین | zād-ol mosāfer = šafīq-on nāzerīn va rafīq-ol mosāferīn(طب)

سلامی ، محمد رضی بن سید سلام االله، ق 12 قمری
salāmī, mohammad razī ebn-e seyyed salām-ol-lāh (- 18c)


زاد المسافرین = هشت بهشت = زاد السالکین = گنج رایگان | zād-ol-mosāferīn = hašt behešt = zād-os-sālekīn = ganj-e rāygān hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)(عرفان و تصوف ، شعر)زاد المسافرین | zād-ol-mosāferīn(دعا)

برغانی ، محمد علی بن محمد، - 1272 ؟ قمری
baraqānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad (- 1856)