زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


هدیه المسافر = هدایه المسافرین | hedyat-ol mosāfer = hedāyat-ul mosāferīn(فقه)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636 - 1710)


زاد المسافر = شفیق الناظرین و رفیق المسافرین | zād-ol mosāfer = šafīq-on nāzerīn va rafīq-ol mosāferīn(طب)

سلامی ، محمد رضی بن سید سلام االله، ق 12 قمری
salāmī, mohammad razī ebn-e seyyed salām-ol-lāh (- 18c)


احکام نماز و روزه مسافر | ahkām-e namāz va rūze-ye mosāfer(فقه)مواد المسافر | mavād-ol mosāfer(دعا)

شریفی حائری ، علی ، ق 10 قمری
šarīfī hā’erī, ‘alī(- 16c)


زاد المسافرین | zād-ol mosāferīn(آداب و سنن)

شریف شیرازی ، احمد، ق 12 قمری
šarīf šīrāzī, ahmad (- 18c)


تذکره المسافرین | tazkerat-ol mosāferīn(سفرنامه)

سبزواری ، محمد ابراهیم بن عبدالوهاب ، ق 14 قمری
sabzevārī, mohammad ebrāhīm ebn-e ‘abd-ol-vahhāb (- 20c)


تحفه المسافر | tohfat-ol mosāfer(آداب و سنن)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636-1710)