طریقه بدوح | tarīqe-ye boddūh(هیئت)طریقه ساختن رنگها | tarīqe-ye sāxtan-e rang-hā(صنعت)طریقه ختم سوره انعام و یاسین و فتح | tarīqe-ye xatm-e sūre-ye an‘ām va yāsīn va fath(علوم قرآن)خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه | xeyrātīye dar ebtāl-e tarīqe-ye sūfīye(عرفان و تصوف)

آقامحمد علی کرمانشاهی ، 1144 - 1216 قمری
āqā-mohammad ‘alī kermānšāhī (1732 - 1802)


خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه | xeyrātīye dar ebtāl-e tarīqe-ye sūfīye(عرفان و تصوف)

آقامحمد علی کرمانشاهی ، 1144 - 1216 قمری
āqā-mohammad ‘alī kermānšāhī (1732 - 1802)


آداب و اسلوب و مشی طریقه ذهبی | ādāb va oslūb va mašy-e tarīqe-ye zahabī(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 ق
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-ol-lāh (-1917)