طالع بینی و فال | tāle‘ bīnī va fāl(پیشگویی)کف بینی = کف شناسی | kaf bīnī = kaf šenāsī(علوم غریبه)طالع مردان | tāle‘-e mardān(هیئت)احکام طالع سال | ahkām-e tāle‘-e sāl gorjī, farhād(هیئت)طالع و اختیارات ایام | tāle‘ va extīyārāt-e ayyām(پیشگویی)طالع مردان و زنان | tāle‘-e mardān va zanān(طالع بینی)طالع نامه زنان | tāle‘ nāme-ye zanān(طالع بینی)طالع نامه مردان | tāle‘ nāme-ye mardān(طالع بینی)طالع نامه مردان و زنان | tāle‘ nāme-ye mardān va zanān(طالع بینی)طالع نامه | tāle‘-nāme(طالع بینی)