شرح الاوراد الفتحیه | š.-ol awrād-ol fathīyya(عرفان و تصوف)

جعفری ، محمد جعفر، ق 8 قمری
ja‘far-e afzal (- 14c)


خلاصه الاوراد | xolāsat-ol awrād(دعا، آداب و سنن)

برهان مسکین ، ق 10 قمری
borhān-e meskīn (- 16c)


کنز العباد فی شرح الاوراد | kanz-ol ‘ebād fī š.-el awrād(فقه)

غوری ، علی بن احمد، ق 9 قمری
qawrī, ‘alī ebn-e ahmad(- 15c)


اوراد الابرار فی ماتم الکرار | awrād-ul abrār fī ma’tam-il karrār(تاریخ معصومین)

دمستانی ، حسن بن محمد، - 1191 قمری
damestānī, hasan ebn-e mohammad (- 1777)


شرح جواهر الایات = اوراد قرآنی = الادعیه و الاوراد | š.-e jawāher-ol āyāt = owrād-e qor’ānī = al-ad‘īyat-o va-l awrād(دعا)

اصفهانی ، محمد بن اسامه ، ق 7 قمری
esfahānī, mohammad ebn-e osāme (- 13c)


کبریت احمر = الاوراد الجامعه =کنز الاسرار = کنز الاسماء = سیر و سلوک | kebrīt-e ahmar = al-awrād-ol jāme‘a = kanz-ol asrār = kanz-ol asmā’ = seyr va solūk(سیر و سلوک)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)


کبریت احمر = الاوراد الجامعه =کنز الاسرار = کنز الاسماء = سیر و سلوک | kebrīt-e ahmar = al-awrād-ol jāme‘a = kanz-ol asrār = kanz-ol asmā’ = seyr va solūk(سیر و سلوک)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)


کبریت احمر = الاوراد الجامعه =کنز الاسرار = کنز الاسماء = سیر و سلوک | kebrīt-e ahmar = al-awrād-ol jāme‘a = kanz-ol asrār = kanz-ol asmā’ = seyr va solūk(سیر و سلوک)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)