حبوه میت | hebve-ye meyyet(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
Šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


احکام میت | ahkām-e meyyet(فقه)قضای نماز میت | qazāye namāz-e meyyet(فقه)آداب غسل و نماز و کفن میت (رساله ) | ādāb-e qosl va namāz va kafan-e meyyet (r.)(اجتهاد و تقلید)احکام میت | ahkām-e meyyet(فقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 1896)


علت غسل مس میت | ‘ellat-e qosl-e mass-e meyyet(فقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (- 1896)


غسل و نماز میت | qosl va namāz-e meyyet(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


علت وجوب غسل مس میت | ‘ellat-e vojūb-e qosl-e mass-e meyyet(فقه)

حسینی کلباسی ، محمد شریف ، ق 13 قمری
hoseynī kalbāsī, mohammad šarīf (- 19c)


تقلید از میت | taqlīd az meyyet(فقه)

بارفروشی مازندرانی ، محمد بن مقیم ، 1196 - 1281 قمری
bārforūšī māzandarānī, mohammad ebn-e moqīm (1782 - 1865)