حاشیه قواعد الاحکام | ḥāšīyat-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar ( - 1287)


حاشیه قواعد الاحکام | ḥāšīyat-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


حاشیه قواعد الاحکام | ḥāšīyat-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


حاشیه قواعد الاحکام | ḥāšīyat-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


حاشیه قواعد الاحکام | ḥāšīyat-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


حاشیه قواعد الاحکام | ḥāšīyat-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


القلائد السنیه علی القواعد الشهیدیه = شرح قواعد الاحکام | al-qalā’id-us sanīyya ‘ala-l qawā‘id-iš šahīdīyya = š.-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

حرفوشی ، محمد بن علی ، - 1059 قمری
harfūšī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1649)


القلائد السنیه علی القواعد الشهیدیه = شرح قواعد الاحکام | al-qalā’id-us sanīyya ‘ala-l qawā‘id-iš šahīdīyya = š.-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

حرفوشی ، محمد بن علی ، - 1059 قمری
harfūšī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1649)


حل عباره قواعد الاحکام = حل البحث = شرح قول العلامه فی القواعد | ḥall-u ‘ibārat-i qawā‘id-il ’aḥkām = ḥall-ul baḥṯ = š.-u qawl-il ‘allāma fi-l qawā‘id(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تمهید القواعد الاصولیه و العربیه لتفریع الاحکام الشرعیه = تمهید القواعد | tamhīd-ul qawā‘id-il uṣūlīya wa-l ‘arabīyya li-tafrī‘-il aḥkām-iš šar‘īyya = tamhīd-ul qawā‘id(نحو،اصول فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)