حاشیه کتاب فی الکلام | ḥāšīyat-u k.-in fi-l kalām(کلام و اعتقادات)کلام الملوک ملوک الکلام = قطر الغمام فی شرح کلام الملوک | kalām-ul mulūk mulūk-ul kalām = quṭr-ul ġamām fī š.- i kalām-ul mulūk(ادبیات)

حویزی ، عبد علی بن ناصر، - 1053 ؟ قمری
hovayzī,‘abd-ol-‘alī ebn-e nāser(- 1644)


تعریف علم الکلام = حاشیه شرح المواقف | ta‘rīf-u ‘ilm-il kalām = ḥāšīyat-u š.-il mawāqif(کلام و اعتقادات)

؟ دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


تعریف علم الکلام = حاشیه شرح المواقف | ta‘rīf-u ‘ilm-il kalām = ḥāšīyat-u š.-il mawāqif(کلام و اعتقادات)

؟ دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


تعریف علم الکلام = حاشیه شرح المواقف | ta‘rīf-u ‘ilm-il kalām = ḥāšīyat-u š.-il mawāqif(کلام و اعتقادات)

؟ دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


کشف المرام فی شرح تجرید الکلام = شرح تجرید الکلام | kašf-ul marām fī š.-i tajrīd-il kalām = š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

طبری ، محمد کاظم بن رضا، ق 13 قمری
tabarī, mohammad kāzem ebn-e rezā(- 19c)


قواعد المرام فی علم الکلام = القواعد الالهیه فی الکلام و الحکمه | qawā‘id-ul marām fī ‘alam-il kalām = al-qawā‘id-ul ilāhīyya fi-l kalām wa-l ḥikma(کلام و اعتقادات)

ابن میثم ، میثم بن علی ، 636 - 689 قمری
ebn-e meysam, meysam ebn-e ‘alī (1239 - 1291)


کلام الملوک ملوک الکلام = خاقانیه = تاریخ قاجاریان | kalām-ol molūk molūk-ol kalām = xāqānīye = tārīx-e qājārīyān(تاریخ ایران)

صاحب مازندرانی ، محمد تقی بن محمد زکی - 1256 قمری
sāheb-e māzandarānī, mohammad taqī ebn-e mohammad zakī (-1840)


صدق کلام الهی = دلیل بر صدق کلام الهی | sedq-e kalām-e elāhī = dalīl bar sedq-e kalām-e elāhī(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


انوار الکلام فیما رایناه فی هذا المقام = هدیه الکلام فی من رایناه فی هذا المقام | anwār-ul kalām fīmā ra’aynā-h fī hāḏa-l maqām = hidyat-ul kalām fī man ra’aynā-h fī hāḏa-l maqām(تراجم)

موسوی جزایری ، محمد کاظم بن احمد، ق 14 قمری
mūsavī jazāyerī, mohammad kāzem ebn-e ahmad (- 20c)