حسام الشیعه و الامه فی معرفه الانبیاء و الائمه | hosām-oš šī‘a va-l omma fī ma‘refat-el anbīyā’ va-l a’emma(کلام و اعتقادات)

آقا نجفی ، محمد باقر بن محمد تقی ، ق 14 قمری
āqā najafī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (- 20c)


حجه الاسلام فی رد الخصام من الیهود و النصاری و المجوس | hojjat-ol eslām fī radd-el xesām men-al yahūd va-n nasārā va-l majūs(کلام و اعتقادات)

آقا نجفی ، محمد تقی بن محمد باقر، 1262 - 1331 ؟ قمری
āqā najafī, mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer (1846 - 1913)


ابواب الروضات = فهرست روضات الجنات | abwāb-ur rawḍāt = fihrist-u rawḍāt-il jannāt(فهرست)

آقا نجفی ، محمد باقر بن محمد تقی ، ق 14 قمری
āqā najafī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī ( - 20c)


سرور الشیعه | sorūr-oš šī‘a(فضایل و مناقب)

مجلسی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 12 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer (- 18c)


آداب حج | ādāb-e haj(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 ق
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1627-1698)


سرور الشیعه | sorūr-oš šī‘a(فضایل و مناقب)

مجلسی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 12 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer(-18c)


کفارات | kaffārāt(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


رضاعیه | rezā‘īya(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


اشعار (گردآوری ) | aš‘ār (gerdāvarī)(شعر)

شریف یزدی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 13 قمری
šarīf yazdī, mohammad taqī-ye-bn-e mohammad bāqer (- 19c)


نور العیون | nūr-ol ‘oyūn(تاریخ معصومین)

رضوی اصفهانی ، محمد باقر بن محمد تقی ، قرن 12 قمری
razavī esfahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (- 18c)