العموم و الخصوص | al-‘umūm wa-l xuṣūṣ(اصول فقه)

قزوینی ، ابراهیم بن محمد باقر، 1214 - 1262 ؟ قمری
qazvīnī, ebrāhīm ebn-e mohammad bāqer (1800- 1846)


اختصاص عموم النبوه بمحمد (ص ) | ixtiṣāṣ-u ‘umūm-in-nubuwwa bi-muḥammad(کلام و اعتقادات)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 1896)


تخصیص عموم الکتاب بالخبر الواحد | taxṣīṣ-u ‘umūm-il kitāb bi-l-xabar-il wāḥid(اصول فقه)

همدانی ، عبدالصمد بن محمد حسین ، - 1216 قمری
hamadānī, ‘abd-os-samad ebn-e mohammad hoseyn (- 1802)


تخصیص عموم الکتاب بالخبر الواحد | taxṣīṣ-u ‘umūm-il kitāb bi-l-xabar-il wāḥid(اصول فقه)

همدانی ، عبدالصمد بن محمد حسین ، - 1216 قمری
hamadānī, ‘abd-os-samad ebn-e mohammad hoseyn (- 1802)


عموم قدره االله تعالی | ‘umūm-u qudrat-il-lāh ta‘ālā(کلام و اعتقادات)

هرندی ، محمد بن محمد علی ، - 1243 قمری
harandī, mohammad ebn-e mohammad ‘alī (- 1828)


اصاله اللزوم فی العقود و عموم اوفوا بالعقود (رساله فی ) | aṣālat-ul luzūm fi-l ‘uqūd wa ‘umūm-i awfū bi-l-‘uqūd (r.-un fī)(فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد حسن ، 1177 - 1244 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad hasan (1764-1829)