الحشریه = حشر الاشیاء و معاد کل شی ء = حشر الخلائق = طرح الکونین و رفض العالمین = حشر الاشیاء = حشر العوام فی معاد الاشیاء و حشرها | al-ḥašrīya = ḥašr-ul ašyā’ wa ma‘ād-u kull-i šay’ = ḥašr-ul xalā’iq(کلام و اعتقادات)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


الحشریه = حشر الاشیاء و معاد کل شی ء = حشر الخلائق = طرح الکونین و رفض العالمین = حشر الاشیاء = حشر العوام فی معاد الاشیاء و حشرها | al-ḥašrīya = ḥašr-ul ašyā’ wa ma‘ād-u kull-i šay’ = ḥašr-ul xalā’iq(کلام و اعتقادات)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


الحشریه = حشر الاشیاء و معاد کل شی ء = حشر الخلائق = طرح الکونین و رفض العالمین = حشر الاشیاء = حشر العوام فی معاد الاشیاء و حشرها | al-ḥašrīya = ḥašr-ul ašyā’ wa ma‘ād-u kull-i šay’ = ḥašr-ul xalā’iq(کلام و اعتقادات)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


حشر الاشیاء | ḥašr-ul ašyā’(کلام و اعتقادات)معاد و حشر اجساد | ma‘ād va hašr-e ajsād(کلام و اعتقادات)

مشهدی ، محمد، ق 12 قمری
mašhadī, mohammad(- 18c)


حصر العلوم | ḥaṣr-ul ‘ulūm(فهرست)حصر المحرمات من الحیوانات | ḥaṣr-ul muḥarramāt min-al ḥaywānāt(فقه)

اصفهانی ، میرزا مهدی ، 1303 - 1365 قمری
esfahānī, mīrzā mahdī (1886 - 1946)


تطهیر الحصر و البواری و صرف مال الامام حال الغیبه = مسئلتان | taṭhīr-ul ḥaṣr wa-l bawārī wa ṣarf-u māl-il imām ḥāl-al ġayba = mas’alatān(فقه)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


تطهیر الحصر و البواری و صرف مال الامام حال الغیبه = مسئلتان | taṭhīr-ul ḥaṣr wa-l bawārī wa ṣarf-u māl-il imām ḥāl-al ġayba = mas’alatān(فقه)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


الحشریه 2 = المعاد (رساله فی ) | al-ḥašrīya = ma‘ād (r.-un fī)(کلام و اعتقادات)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)